ทุกๆปีจะมีการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NSC) ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 18 และปีนี้มีหัวข้อพิเศษนั่นคือ Artificial Intelligence Application ซึ่งนี้หัวข้อนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีว่า ประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ไปในด้านใด

โดยการแข่งขันโปรแกรมประเภท Artificial Intelligence Application มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 โครงการจากทั้งหมดทุกประเภทรวมกัน 1,659 โครงการ

แบ่งตามหัวข้อ

ซึ่งเราสามารถแบ่งหัวข้อ Artificial Intelligence Application ตามที่ได้อธิบายไว้บนหน้าเว็บของ NSC ยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น 8 หัวข้อ ประกอบไปด้วย

 • คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น การรู้จำภาพ และประมวลผลภาพ (Image processing) เป็นต้น

 • การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้คล้ายมนุษย์ เช่น การสังเคราะห์โปรแกรมหรือกฏ (Program and rule synthesis) การคิดให้เหตุผล (Inference หรือ Automated reasoning) เพื่อให้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติจากความรู้ที่มีอยู่ในเครื่อง การให้เหตุผลด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่

 • ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้งานความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ของโปรแกรม คือ การให้คำปรึกษาแทนผู้เชี่ยวชาญ โดยคอยตอบคำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ

 • วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์หรือสมองกลที่ข่วยงาน มนุษย์ได้

 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) เป็นโปรแกรมในการจัดการภาษามนุษย์ เช่น การแปลภาษา การวิเคราะห์ประโยค การเข้าใจความหมายข้อความ การสืบค้นข้อมูล การย่อความ การแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร การแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูด การถามตอบอัตโนมัติ เป็นต้น

 • การแทนความรู้ (Knowledge representation) เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดเก็บความรู้ (Knowledge) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ในรูปแบบที่กระทัดรัด ประหยัดหน่วยความจำ นำความรู้ที่เก็บไว้นี้ไปใช้ในการให้เหตุผล และ การเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การออกแบบการจัดเก็บความรู้ ทั้งความรู้ที่แน่นอน (Certain knowledge) ด้วยตรรกศาสตร์ เช่น First order logic หรือ Propositional logic และ ความรู้ที่มีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง (Uncertain knowledge) เช่น ฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy logic) และเครือข่ายแบบเบย์ (Bayesian networks)

 • ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของชีวิตเทียมที่เราออกแบบและสร้างขึ้น

 • ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง เพื่อบรรลุงานที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งผมจะแสดงตารางจำนวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละหัวข้อ โดยจัดหมวดหมู่จากชื่อเรื่องด้วยความเข้าใจของผมเอง หากผิดพลาดในการจัดหมวดหมู่หัวข้ออย่างไรผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หัวข้อที่ได้รับการสนใจ

ชื่อหัวข้อ โครงการ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 11
การเรียนรู้ของเครื่อง 7
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 7
วิทยาการหุ่นยนต์ 5
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3
การแทนความรู้ 1
ชีวิตประดิษฐ์ 0
ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย 0

คอมพิวเตอร์วิทัศน์

 1. อุปกรณ์แจ้งเตือนอาารง่วงนอนขณะขับรถโดยการตรวจจับดวงตา
 2. ระบบนับรถยนต์อัตโนมัติ
 3. การตรวจจับเลขสายรถประจำทางบนภาพถ่าย
 4. โปรแกรมการจำแนกฟันจากภาพเอกซเรย์โดยวิธีการเข้าคู่รูปแบบ
 5. โปรแกรมวิเคราะห์กระดาษคำตอบแบบตัวเลือก ด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล
 6. แอปพลิเคชันการแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
 7. การสร้างตัวละครเสมือนที่คล้ายคลึงกับผู้ใช้โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรง
 8. ระบบเซ็นเซอร์ภาพอัตโนมัติ
 9. การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF)
 10. อุปกรณ์ควบคุมกล้องถ่ายภาพตามแทรคกิ้ง
 11. เครื่องตรวจสอบลักษณะเท้า

การเรียนรู้ของเครื่อง

 1. ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
 2. การคาดการณ์ดัชนีราคาหุ้นขึ้นอยู่กับอนุกรมเวลาและวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาค
 3. แอปพลิเคชั่นทำนายแนวโน้มของหุ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
 4. เว็บแอปพลิเคชั่นการจำแนกพันธุ์สุนัขโดยวิธีการการเรียนรู้เชิงลึก
 5. โปรแกรมจำแนกประเภทอาหารของอาหารไทยยอดนิยม 5 ชนิด
 6. โปรแกรมสำหรับตรวจจับและแยกชนิดเชื้อมาลาเรีย
 7. ระบบคาดการณ์ฝนตกและการประมวลผลภาพเพื่อวัดระดับน้ำท่วม

ระบบผู้เชี่ยวชาญ

 1. แอพพลิเคชั่นการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการบอกตำแหน่งห้องในรูปแบบ 3D ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 2. ระบบแนะนำการเลือกหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคตัวกรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษาศูนย์แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย (AVSS)
 3. โปรแกรมแนะนำทรงผมจากลักษณะของใบหน้าสำหรับผู้หญิง
 4. กูรูด้านอาหารและการออกกำลังกาย
 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์บุคคลในราชวงศ์จักรี
 6. ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการออม
 7. ระบบเว็บเบสเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและแนะนำการรักษาด้วยสมุนไพร

วิทยาการหุ่นยนต์

 1. การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์
 2. หุ่นยนต์เลียนแบบ
 3. แขนกลคัดแยกขนาดไข่ไก่
 4. เครื่องขายเสื้ออัตโนมัติ
 5. มือกล

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

 1. การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจากข้อความรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 2. ระบบจำแนกระดับอารมณ์สำหรับภาษาไทย
 3. เว็บแอพลิเคชันสำหรับการสกัดข้อเท็จจริงจากข้อความภาษาไทย

การแทนความรู้

 1. การเยื้องเพื่อการรู้จำภาษาธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

แบ่งตามสถานศึกษา

สถาบันศึกษา โครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 1
ไม่ระบุ 1

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการที่ไม่ได้ระบุวิทยาเขต มหาวิทยาลัยละ 1 โครงการ

ทิ้งท้าย

ผลนี้ไม่อาจจะไม่ใช่แนวโน้มที่ไม่แน่นอน เพราะอาจจะมีผลงานที่ไม่ส่งประกวดก็ได้ ดังนั้นใช้เพียงแค่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ควรยึดถือผลนี้เป็นหลักนะครับ

อ้างอิง : ข้อมูลจากระบบ GENA