Midterm Crisis คือความวุ่นวานของการสอบกลางภาคเมื่อมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยวิชาที่ผมจะต้องสอบกลางภาคมีทั้งสิ้น 4 วิชาได้แก่ แคลคุลัส ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ แม้ว่า 4 วิชานี้จะเป็นวิชามหาโหดแต่ผมก็จำเป็นต้องผ่าน Midterm Crisis นี้ไปให้ได้เพื่อเกรดที่สวยงามของผม โดยการสอบของผมจะแบ่งเป็นวิชาต่างๆดังนี้

1.แคลคุลัส

ในวิชาแคลคุลัส ผมจะต้องสอบในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์ แต่ก็มีการสอบเกิดขึ้น โดยเรื่องที่สอบแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยดังนี้

1.1 ลิมิต

 • ลิมิตของฟังก์ชัน
 • บทนิยามของลิมิต
 • สมบัติและทฤษฏีบทของลิมิต
 • เทคนิคการคำนวณลิมิต มีทั้งสิ้น 5 เทคนิค
 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

1.2 อนุพันธ์

 • ปัญหาทางเบขาคณิต
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • สมบัติของอนุพันธ์
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันผลประกอบ
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงกำลัง

2.ฟิสิกส์

ในครึ่งเทอมแรกมีการเรียนฟิสิกส์ทั้งหมด 9 เรื่องซึ่งได้แบ่งสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 แล้ว 5 เรื่องได้แก่ การเคลื่อนที่ 1 มิติ การเคลื่อนที่ 2 มิติ เวคเตอร์ กฏของนิวตัน และการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในวันพุธที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้จะสอบอีก 4 เรื่องได้แก่

2.1 งานและพลังงานจลน์

 • งานที่เกิดขึ้นโดยแรงกระทำคงที่
 • งานที่เกิดขึ้นโดยแรงกระทำไม่คงที่
 • งานที่ทำโดยสปริง
 • สมการทั่วไปของงาน
 • พลังงานจลน์และทฤษฏีงาน - พลังงาน
 • กำลัง

2.2 พลังงานศักย์และการอนุรักษ์พลังงาน

 • พลังงานศักย์
 • แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์
 • แรงอนุรักษ์และพลังงานศักย์
 • กฏการคงตัวของพลังงาน
 • งานที่ทำโดยแรงไม่อนุรักษ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอนุรักษ์และพลังงานศักย์
 • ไดอะแกรมของพลังงานและการสมดุลของระบบ
 • การคงตัวของพลังงานโดยทั่วไป

2.3 โมเมนตัม

 • โมเมนตัมเชิงเส้น
 • การอนุรักษ์ของโมเมนตัมกรณีของวัตถุ 2 ก้อน
 • การดลและโมเมนตัม
 • การชน
 • การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน 1 มิติ
 • การชนใน 2 มิติ
 • จุดศูนย์กลางมวล
 • การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล
 • การขับดันของจรวด

2.4 การหมุน

 • การกระจัด ความเร็ว และความเร่งเชิงมุม
 • จลศาสตร์ของการหมุน: การเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยความเร่งคงที่
 • ปริมาณเชิงมุมและปริมาณเชิงเส้น
 • พลังงานจลน์ของการหมุน
 • การหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
 • ทอร์ก
 • ความสัมพันธ์ของทอร์กและความเร่งเชิงมุม
 • งาน กำลัง และพลังงาน ของการเคลื่อนที่แบบหมุน
 • การเคลื่อนที่แบบกลิ้งของวัตถุแข็งเกร็ง
 • โมเมนตัมเชิงมุม
 • โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งที่หมุนรอบแกนตึงแน่น

3.ชีววิทยา

ในครึ่งเทอมแรกมีการเรียนมา 4 เรื่อง ซึ่งจะสอบในวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ เช้า สอบที่เรียนมาในการบรรยาย และบ่าย สอบที่เรียนมาในห้องปฏิบัติการณ์ โดยเนื้อหาที่จะสอบในส่วนของการบรรยายประกอบไปด้วย

 1. สารชีวโมเลกุล
 2. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 3. การลำเลียงสารผ่านเมมเบรน
 4. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ

ส่วนเนื้อหาของที่เรียนในห้องปฏิบัติการนั้นเป็นการจำรูปของเซลล์ที่เกิดจากผลการทดลองไปตอบ

4.ภาษาอังกฤษ

จะสอบในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เนื้อหานั้นอยู่ในหนังสือซึ่งผมยังไม่สามารถสรุปออกมาได้ว่ามีอะไรบ้าง

จึงเห็นได้ว่าการสอบกลางภาคในระดับมหาวิทยาลัยครั้งแรกของผมมันไม่ง่ายเลย อย่างนี้ถึงเรียกว่า #MidtermCrisis