ในการเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไป 1 ช่วงก่อนกลางภาคมีเรียนทั้งหมด 4 เรื่องซึ่งโครงสร้างเซลล์ก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นผมจึงได้ทำสรุปเรื่องโครงสร้างเซลล์ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผมและท่านผู้อ่านเพื่อใช้ในการสอบ

ประเภทของเซลล์

Prokayote

 • แบคทีเรีย

Eukaryote

 • สัตว์
 • พืช
 • เห็ดรา (Fungus)
 • โปรติส

โครงสร้างของเซลล์

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานที่เซลล์ต้องมีได้แก่

 • Plasma membrance
 • Semifluid substance (Cytosol)
 • Genetic material
 • Ribosome

เยื่อหุ้มเซลล์

 • สร้างจาก Phospolipid Bi-layer
 • ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน
  (ref : scientificamerican)

นิวเคลียส

 • ศูนย์กลางเซลล์
 • เก็บสารพันธุกรรม


(ref : micro.magnet.fsu.edu)

Endoplasmic Reticulum (ER)

 • เป็นออร์กาเนลที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น
 • เป็นถึงแบนหรือขดเป็นท่อทับกันเป็นโครงข่าย
 • เชื่อมต่อกับ nuclear envlope
 • เกี่ยวข้องกับการเรียงสารทั้งภายในเซลล์และภายนอกเซลล์
 • มี 2 ชนิดได้แก่ Rough ER (RER) และ Smooth ER (SER)

หน้าที่ RER

 1. สังเคราะห์โปรตีน
 2. เปลี่ยนรูปแบบโปรตีนที่สังเคราะห์ได้
 3. ลำเลียงโปรตีนและไขมัน

หน้าที่ SER

 1. สังเคราะห์โปรตีน
 2. ควบคุมสมดุลแคลเซียม
 3. กำจัดสารพิษ และทำให้สารพิษอยู่ในรูปแบบที่สามารถละลายน้ำได้

  (ref : https://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_Reticulum)

Golgi Apparatus

 • หรืออีกชื่อหนึ่ง Golgi body
 • เป็นถุง membrane พับซ้อนทับกันไปมาเพื่อส่งสารออกนอกเซลล์
 • ปรับปรุงสารประกอบต่างด้วยการเพิ่ม Polysaccharides ลงไป
 • พบมากในเซลที่มีการหลั่งสาร

  (https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_apparatus)

Lysosome

 • มี Membrane 1 ชั้น
 • ภายในมี enzyme หลายประเภท เช่น lipases,nucleases,proteases
 • เป็นถุง membrane ที่หลุดมาจาก tran face ของ Golgi apparatus

Mitochondria

 • เป็นแหล่งพลังงานเซลล์
 • มี ribosome และ DNA เป็นของตัวเอง ลักษณะเหมือน Prokaryote
 • บริเวณ Cristae (ส่วนที่พับกันอยู่ใน Mitrochondia) จะเกิน Electron Transport Chain และสังเคราะห์ ATP
 • Kreb’s Cycle เกิดใน Matrix (ของเหลวใน Mitrochondia)

  (ref : https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion)

Chloroplast

 • ใช้ในการสังเคราะห์แสง
 • มี membrane 2 ชั้น
 • ถุงแบนๆ ภายในเรียก thylakoid เรียงซ้อนกันเรียก grana

  (ref : https://en.wikipedia.org/wiki/Chloroplast)

Ribosome

 • ทำหน้าที่เกี่ยวกับสังเคราะห์โปรตีน
 • มี 2 ประเภทคือ free ribosomes และ bound ribosomes

free ribosomes

 • สังเคราะห์โปรตีน
 • อยู่ใน cytosol

bound ribosomes

 • เกาะอยู่ที่ ER
 • สังเคราะห์เพื่อส่งไปให้ออการ์แนลอื่นก่อนส่งออกนอกเซลต่อไป

Peroxisome

 • เป็นถุงกลม มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น
 • บรรจุ enzyme เช่น oxidase,catalase
 • ทำหน้าที่ทำลาย hydrogen peroxide
 • พบในเซลล์ที่เกี่ยวกับ metabolism

Cytoskeleton

สิ่งที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ มีด้วยกัน 3 ชนิดได้แก่

Microfillament

 • รู้จักในอีกชื่อ actin filament
 • สร้างจาก actin (globular protein) สองสาย
 • ใช้ใน Cytokinesis ของสัตว์, amoeboid movment, cytoplasmic streaming

Intermediate filament

 • เส้นใยบางๆอยู่ระหว่าง microtuble และ microfillament
 • มีหลายชนิดแตกต่างกันตามโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ เช่น lamin,keratin

Microtubule

 • มีลักษณะเป็นท่อยาวกลวง
 • เกิดจากการจับตัวของ tubulin subunit

Centriole

 • ออร์กาเนลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม
 • เกิดจาก microtubule 9 ชุดเรียงแบบ 9+0 Cilla และ Flagglera
 • เกิดจาก microtuble 9 ชุด และตรงกลางอีก ชุดเรียงตัวกันแบบ 9+2

Cell wall

 • พืช ประกอบด้วย เซลลูโลส
 • ราและยีส ประกอบด้วย เซลลูโลสและ chitin
 • สาหร่ายประกอบด้วย เซลลูโลสและซิลิก้า

Cell coat

 • อีกชื่อ extracellular matrix (ECM)
 • พบในเซลล์สัตว์
 • องค์ประกอบต่างกันไปตามชนิดของเซลล์

Glycocalyx

 • ประกอบด้วย Glycoprotein (collagen, fibronectin, proteoglycan)
 • ทำหน้าที่ จดจำเซลล์และยึดเซลให้ติดกัน
 • collagen fiber เป็นโปรตีนฝังตัวอยู่ในร่างแหของ proteoglycans
 • fibonectin เป็น glycoprotein เกาะอยู่กับ receptor protein ที่เยื่อหุ้ทเซลล์ (Integrin)
 • Integrin เชื่อมโยงระหว่าง ECM กับ microfillament ใน cytosol เกี่ยวข้องกับการนำสัญญาณกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมนอกเซลล์

Cell junction

Animal cells

 1. Adhering junction
  • Tight Junction ยึดรอยต่อระหว่างเซลล์กั้นไม่ให้สารผ่านไปได้ พบฝนลำใส้ เยื่อบุท่อใต และกระเพราะปัสสาวะ
  • Desmosome เชื่อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีเส้นใยติดอยู่ พบในเซลล์เนื้อเยื่อทุกชนิด
 2. Communicating junction
  • Gap junctions กว้าง 20 อังสตรอม ใช้สำหรับส่งโมเลกุลขนาดเล็ก พบใน skin epithelium,endocrine glands,smooth muscle,cardiac musle เป็นต้น

Plant cells

 1. Communicating junctions
  1. Plasmodesmata กว้าง 20-200 mm เชื่อต่อไซโตพลาสซึมกับเซลที่ติดกัน